DO 1 AO 20 DE MARZO

Solicitude ordinaria de admisión (ED550B) Forma de presentación:

Por medios electrónicos

  • Cubrir a solicitude na aplicación informática AdmisionAlumnado e asinala en Sede Electrónica.

De forma presencial.

  • Cubrir a solicitude na aplicación informática AdmisionAlumnado e presentala asinada de xeito manual no centro.
  • Cubrir a solicitude manualmente e asinala para ser presentada de forma presencial no centro indicado en primeiro lugar.

Documentación a entregar de forma xeral:

  • ANEXO II e Anexo IIbis asinado polos dous proxenitores
  • Copia do libro de familia.
  • Certificado de empadronamento ou certificado da empresa .
  • Certificado de convivencia dos/as membros computables da unidade familiar, que deberá indicar a data de alta e estar expedido no ano natural anterior ao inicio do prazo de presentación de solicitudes. Se a residencia no domicilio fose inferior a un ano, escritura de compra, contrato de alugueiro ou título que lexitima a ocupación da vivenda, e recibos acreditativos do pagamento de subministracións (auga, luz…)
  • Documentación xustificativa da condición de familia monoparental, de ser o caso.
  • Certificado de discapacidade da persoa solicitante ou membro computable da familia non expedido pola Administración autonómica.
  • Se veñen doutro centro educativo é necesario o certificado dese centro conforme están matriculados nun determinado curso.

ESTA SOLICITUDE SÓ PODE PRESENTARSE NUN CENTRO E TERÁ CARÁCTER VINCULANTE.

Máis información en AdmisionAlumnado